Gyülekezet

Győri Keresztény Testvérközösség

Alapszabály

I. Bevezető rész
1. §. Az alapítók Isten megmentő szeretete iránti hálából közhasznú keresztény szolgáló közösséget hoznak létre.
2. §. Az egyesület neve Győri Keresztény Testvérközösség.
Székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 80.

II. Az egyesület célja
3. §. Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c, pontjának 2., 4., 10., és 11. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységeket kívánja végezni.
4. §. Az egyesület céljai eléréséért:
─ havi rendszerességgel házassággondozást, a válságba jutott házasságok megőrzése érdekében lelkigondozást vállal;
─ tanítói és ismeretterjesztői munkát végezve heti rendszerességgel bibliaórákat tart, s különösen a helyes erkölcsi magatartásra és a családi életre nevelés érdekében az alkohol, a drog, a dohányzás káros hatásairól előadásokat szervez, melyekkel a testi, lelki egészségmegőrzésre figyelmeztetve felnőtteket és fiatalokat oktat;
─ rendszeres segítő szolgálatot végez a büntetésvégrehajtási intézetekben fogvatartottak és a Hajláktalanokat Segítő Szolgálat gondozottjai körében, számukra lelki támogatást nyújt, és a társadalmi életbe való visszailleszkedésüket segíti;
─ a rászorulók segítése érdekében az egyesület anyagi eszközöket kutat fel, s ennek függvényében karitatív tevékenységet folytatva élelmet, ruhát és tisztálkodóeszközöket juttat az elesetteknek.
5. §. Az egyesület szolgáltatásaiban bárki részesülhet, aki arra igényt tart.
6. §. Az egyesület szolgáltatásait a székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán, szórólapokon és egyéb formában, pl. összejövetelein élőszóban történő hirdetéssel hozza nyilvánosságra. Az egyesület működéséről minden évben a közgyűlésen ad tájékoztatást.